Controlar l'adob

Els nutrients minerals

Les plantes s'alimenten dels nutrients minerals que hi ha al substrat i que extreuen mitjançant les seves arrels. Per a que aquests minerals puguin ser absorbits per la planta cal que siguin solubles en l'aigua del substrat. La planta només és capaç d'aborbir els nutrients que estan dissolts en l'aigua.

Els nutrients minerals són essencials per a obtenir bones collites.

Mineralització de la matèria orgànica

Els microorganismes descomposen la matèria orgànica que utlitzem com adob. Aquests microorganismes són fonamentalment bacteris i fongs que en treuen energia per viure. A mesura que la matèria orgànica es descomposa, els minerals que en formaven part són alliberats y passen a ser minerals solubles que poden utilitzar les plantes. A aquest procés se l'anomena mineralització de la matèria orgànica.

El compost que afegim a l'hort ja disposa d'una quantitat important de nutrients mineralitzats i la planta els podrà fer servir de seguida. Si utilitzem adobs líquids, aquests solen tenir major quantitat de minerals solubles però el seu efecte és només a curt termini.

La mineralització de la matèria orgànica és progressiva. Els primers 2-3 mesos es mineralitza la que es descompon més fàcilment. La resta pot trigar mesos o anys a mineralitzar-se. En èpoques de major temperatura, la mineralització és major. Si remenem el substrat també accelerem la descomposició i, per tant, la mineralització.

A mesura que la matèria orgànica es descomposa va alliberant nutrients

El control de l'abonat

Com que l'aportació de nutrients de la matèria orgànica és progressiva, és interessant controlar el nivell d'abonat de l'hort per saber quan és necessari afegir-ne més. Hi ha tres maneres complementàries de fer aquest control.

Calendari: tenir apuntat la darrera vegada que vam posar adob, el tipus d'adob que vam posar, pot ser de molt ajut.

Observació de la planta: les fulles de color groguenc (clorosi), els marges de les fulles de color violaci o les puntes cremades poden ser un símptoma de falta de nutrients.

Control de la conductivitat elèctrica: la presència de minerals al sòl fa augmentar la conductivitat elèctrica. Aquesta dada dona una idea del nivell general de minerals i, per tant, del nivell general d'adob.

La clorosi o les taques marrons ens indiquen clarament que la planta no diposa dels nutrients necessaris

Els colors púrpures d'aquest julivert són un símptoma de falta de nutrients.

 

El conductímetre

El conductímetre fertometer és un aparell que mesura la conductivitat elèctrica directament en el substrat de l'hort. El seu funcionament és senzill. Es clava la sonda i es polsa el botó de medició. Si el llum és verd, vol dir que el nivell d'abonat és correcte, si és vermell, significa que és excessiu i si és carbassa, vol dir que el nivell és baix i cal abonar.

Cal utilitzar el conductímetre quan el substrat està humit, per exemple poca estona després d'haver-lo regat, una o dues hores. Si fem la mesura amb el substrat molt sec el resultat pot no ser representatiu.

La informació que ens dona és una mesura del nivell general de sals minerals, però pot ser que el nivell sigui òptim i, per alguna raó que desconeixem, ens en falti només alguna.

El conductímetre ens dona una idea del nivell general d'adobat

El pH

El pH és la mesura de l'acidesa o l'alcalinitat d'un líquid, en el nostre cas de l'aigua del substrat. Mesura l'activitat dels ions hidrogen o protons (H+). Els substrats àcids tenen un pH baix, menor que 7 i els substrat bàsics o alcalins, un pH alt, major de 7. El 7 es considera neutre.

El pH té una influència decisiva en la disponibilitat dels nutrients. La majoria d'hortalisses cultivades en substrats orgànics s'adapten bé a pH de 5,5 a 7. Si el pH és molt àcid (menor de 5,5) pot haver-hi problemes en l'absorció de nutrients com el calci, el magnesi o el fòsfor. Si el pH és molt bàsic (major de 8) pot haver-hi problemes d'absorció de ferro o manganès.

pHímetre

Buscar l'equilibri

La fertilització de les plantes és molt més complexa que afegir adob quan a la planta li fa falta. Hi ha molts factors que influencien en l'absorció de nutrients, a més del pH:

- Un excés d'adob pot ser tan o més perjudicial que un nivell baix.
- La presència d'alguns elements en excés pot perjudicar l'absorció d'altres elements.
- La falta d'oxigen a les arrels, degut a un substrat poc porós o a l'excés de reg, fa que les arrels no puguin fer correctament la seva feina d'absorbir nutrients.
- Un bon nivell de microorganismes ajudarà a que els processos de mineralització i absorció siguin millors. En certa manera, els microorganismes del sòl són per a les plantes com per a nosaltres els microorganismes de nostre sistema digestiu.

Per tant es tracta de buscar un equilibri entre un correcte abonat, un bon substrat i un maneig acurat de l'hort. En certa manera el substrat és com un bon vi que cal cuidar per que maduri i millori amb el pas dels anys.

 

Cal un bon maneig del substrat per trobar l'equilibri.

 

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs