La instal·lació de reg

 

Introducció

Aquesta és una guia per dissenyar, instal·lar i mantenir un sistema automàtic de reg per goteig en un balcó o terrat. Un sistema automàtic ens ajudarà a millorar la producció i el creixement de les nostres plantes, sempre que en fem un bon ús i un correcte manteniment.

El reg per goteig és el millor sistema per regar recipients en balcons i terrats ja és el més eficient en l'ús de l'aigua. Els goters són elements que emeten l'aigua de forma molt localitzada i en molt poca quantitat. És per aquesta raó que no plantejem l'ús d'altres sitemes com els aspersors o els difusors, que no s'adapten tan bé al cultiu en recipients.

Aquesta guia està presentada en 3 capítols: disseny, instal·lació i manteniment. El capítol del disseny és el més extens i està plantejat com un manual amb els passos o fases a seguir per plantejar el disseny del reg. És important no saltar-se cap de les fases. En el cas de tenir dificultats o dubtes és recomanable que consulteu un professional.

El disseny:

1. Fer el plànol
2. Decidir el tipus de goter
3. La distància entre goters

4. La longitud de les línies de goters
5. La tuberia de distribució
6. El programador de reg
7. Els accessoris
8. Recompte del material necessari

Muntatge

El sistema de reg per goteig és el més adequat per a regar recipients en balcons i terrats

 

Pas 1: fer el plànol

És molt recomanable fer un croquis a escala que ens permeti fer una idea real de com és el nostre terrat o balcó i poder calcular els metres de tuberia i els altres elements que necessitarem.

Elements que han de quedar definits en el croquis:

 1. Situació i dimensió dels recipients a regar (testos, jardineres, taules de cultiu)
 2. Situació de l’aixeta des d’on agafarem l’aigua

El croquis és un plànol fet a mà alçada, es pot fer en un paper mil·limetrat. La relació de l’escala dependrà de les dimensions del terrat. Per exemple:

Escala 1/100: cada metre correspon a 1cm del plànol.
Escala 1/50: cada metre correspon a 2cm del plànol

És recomanable fer un plànol en planta i un plànol en perspectiva (veure exemple: planta, perspectiva).

Prendre mesures i fer un plànol del terrat és el primer pas per dissenyar la instal·lació.

 

Pas 2: triar el tipus de goter

L’element principal del sistema de reg és el goter. Hi ha una gran diversitat de goters, de formes i característiques diferents segons el fabricant. A continuació expliquem els principals tipus de goters i posem alguns exemples.

Tipus de goters segons la forma d’instal·lació: (clica sobre el nom per veure una imatge):

 • Goters integrats: formen part de tuberies, útils per a regar taules de cultius o jardineres molt allargades. Són molt fàcils d’instal·lar.
 • Goters punxats: es poden instal·lar fent un forat amb el punxó en tuberies de diferents diàmetres. També es poden instal·lar sobre una piqueta, en aquest cas es necessiten varis elements per fer la conexió (veure imatge).
 • Goters en línia: s’instal·len tallant la tuberia d’un diàmetre determinat i insertant el goter. El resultat és similar al goter integrat però en aquest cas podem triar la distància entre els goters.
 • Goters de piqueta: porten una piqueta incorporada i S’instal·len amb un tub petit (microtub) punxat a la tuberia de distribució mitjançant un enllaç de microtub.
 • Altres característiques dels goters:

  • Desmuntables: permeten netejar-se manualment en cas d'obturacions.
  • De cabal regulable: amb un senzill gir en una peça del goter es pot regular el cabal de sortida de 0 a 40 litres per hora, o més. Tenen l’avantatge que podem canviar el cabal en funció de la planta que tenim o de la grandària del test. L'inconvenient és que el cabal depèn molt de la pressió de l'aigua i, per tant, cal regular-lo una mica a ull.
  • Autocompensants: donen un cabal bastant constant malgrat que la pressió canviï. Són goters de major qualitat que garanteixen un cabal quasi fixe malgrat que canvii la pressió. Són necessaris quan hi ha molta distància entre diferents goters o quan hi ha diferència d'altura entre les jardineres.

  TAULA DE SELECCIÓ DE GOTERS

   

  Test o jardinera petita (20cm d’alçada màx)

  Test o jardinera mitjana (40cm d’alçada)

  Test molt gran (50 cm d’alçada)

  Taula de cultiu

  Planter

  Goter punxat o en estaca, 2l/h

  X

   

   

  X

   

  Goter punxat o en estaca 4l/h

   

  X

   

   

   

  Goter cabal regulable 0-70l/h

   

   

  X

   

   

  Goter punxat de cabal regulable 0-70l/h

   

  X

  X

   

   

  Goter integrat 2l/h

  X(jardinera allargada)

  X(jardinera allargada)

   

  X

   

  Goter interlínia de cabal regulable
  X
  X
  X
   

  Goter-microdifusor de cabal regulable

   

   

  X

  X

   

  Cal triar el tipus de goter més adient segons el recipient

   

   

   

   

   

   

  Pas 3: la distància entre goters

  La distància entre goters dependrà del volum total del recipient a regar i de la planta que volem cultivar. Per a recipients molt alts (40 cm o més), sol ser suficient separar el goters uns 25-30cm. Per a recipients menys profunds i cultiu d’hortalisses és recomanable que els goters estiguin més junts, fins a 15-20cm.

  En teoria, el total de cabal que rep una jardinera o recipient ha de ser proporcional al volum de substrat. Per exemple, una jardinera de 5 litres ha de rebre aproximadament la meitat de cabal que una jardinera de 10 litres. Per tant, si posem 2 goters de 2 l/h a la jardinera de 5 litres, hauríem de posar 4 goters de 2 l/h a la jardinera de 10 litres, o bé 2 goters de 4 l/h.

  Hi ha altres aspectes com el tipus de planta o la situació del recipient, que poden fer recomnable afegir més o menys aigua en una jardinera.

   

  La quantitat de goters que hi ha d'haver en un recipient depèn del volum total del mateix

   

  Pas 4: la longitud de les línies de goters

  Les línies de goters o tuberies porta-goters són les tuberies que tenen els goters directament conectats i, per tant van distribuïnt l'aigua als testos.

  No convé que les línies de tuberia que porten goters tinguin molta longitud ja que pot passar que la diferència de pressió entre el primer goter i el darrer sigui molt gran i, per tant, el primer goter regui molt més que l'últim.

  Longituds recomanables de les línies de goters en funció de la tuberia:

  Diàmetre exterior de la tuberia
  Longitud màxima recomanada
  6 mm
  4 metres
  8 mm
  8 metres
  12 mm
  15 metres
  16 mm
  30 metres

   

  Les línies porta-goters no han de tenir una longitud excessiva

   

  Tuberia de distribució

  És la tuberia que condueix l’aigua des de l’aixeta fins a les tuberies porta-goters. Per a que tots els goters comencin a regar al mateix moment és convenient que la tuberia reparteixi en paral·lel l’aigua, evitant en la mesura possible la repartició en sèrie.

  Veure un exemple de repartició en paral·lel i en sèrie

  En alguns terrats és possible fer un circuit tancat, la qual cosa millora la distribució de l’aigua.

  La tuberia ha de ser de Polietilè de baixa densitat, ja que és flexible i de fàcil instal·lació i resistent a la degradació per la llum solar.

  Diàmetre de la tuberia:

  Per calcular el diàmetre de la tuberia de distribució hem de calcular el cabal total de la instal·lació. Cal sumar el cabal de cadascun dels goters i consultar la següent taula.

  Diàmetre exterior de la tuberia (mm)

  Cabal màxim (l/h)

  12

  400

  16

  800

  20

  1200

   

  Cal triar una tuberia de distribució suficientment gran

   

  El programador de reg

  Cal decidir el programador de reg que volem posar. Els programadors d’aixeta són molt pràctics ja que funcionen amb piles i són fàcils de programar. Ens hem d’assegurar que el programador permeti fer regs molt curts (mínim 1 minut) i molt freqüents (2 cops al dia, mínim). També és recomanable que siguin d’una marca que doni una bona garantia i un bon servei post-venda ja que alguns models s’espatllen molt sovint.

  Característiques a tenir en compte dels programadors de reg:

  • Duració mínima del reg (mínim 1 min; òptim 30s)
  • Freqüència de reg màxima (mínima 2 cops al dia, òptim 3 cops al dia)
  • Número de sectors: alguns programadors permeten el reg de dos sectors. Pot ser útil en terrats molt grans, quan volguem regar les plantes ornamentals i les plantes de l’hort independentment.
  • Pressió mínima de treball: alguns programadors necessiten una pressió de treball mínima i per tant no serien adequats si volguéssim regar des d’un dipòsit a poca altura.
  • La possibilitat d’afegir accessoris com sensors de pluja o sensors d’humitat, que permeten racionalitzar el reg.

  Exemple de conexió d'un programador de reg

   

   El programador de reg permet regar automàticament

   

  Accessoris

  El regulador de pressió: són elements que redueixen la pressió de les aixetes (solen ser d’uns 3 bars, normalment) fins a la pressió òptima per als goters (1a 2 bars). Reduir la pressió té 2 avantatges:

  1. Els goters treballen a la seva pressió de disseny i, per tant, donen el cabal calculat.
  2. Hi ha menys riscos d’avaries, que algun goter salti per excés de pressió. Això pot ser un problema important a l'estiu ja que amb la calor les tuberies es dilaten i és més fàcil que es desconnectin.

  La pressió també es pot regular tancant lleugerament l’aixeta de sortida.

  Les claus de pas: és molt recomanable que poguem tancar el reg d'un sector del terrat si en algun moment no hi tenim plantes. Per això caldrà preveure totes les claus de pas que siguin necessàries. Millor que en sobrin que no que en faltin.

  El dosificador d’adob: permet injectar adob soluble al reg.

   

  Cal posar claus de pas allí on faci falta

   

   

  Recompte del material necessari

  A partir del plànol amb la distribució de totes les tuberies i goters, cal comptar tots els accessoris que ens faran falta per fer el muntatge de la instal·lació.

  Comptar els elements necessaris és com imaginar-se un puzzle i anotar totes les peces que necessitarem per connectar totes les tuberies i elements. Sempre és recomanable demanar més peces del necessari que ens serviran per a imprevistos que puguin sorgir durant la instal·lació o per arreglar futures avaries o ampliacions.

  És recomanable un regulador de pressió

   

  Muntatge de la instal·lació

  El muntatge del sistema de reg es comença des de les jardineres fins a l’aixeta. L’ordre hauria de ser el següent:

  Col·locar els goters

  1. Col·locar els goters i les tuberies porta-goters.
  2. Col·locar la tuberia de distribució
  3. Enllaçar els goters i les tuberies porta-goters a la tuberia de distribució.
  4. Instal·lar el programador i els accessoris i enllaçar-lo amb la tuberia de distribució.

  Els accessoris de tuberia de 12mm i de 16mm i microtub (4mm) es munten a pressió. És recomanable escalfar la tuberia en un pot d’aigua calenta (proper a la temperatura d’ebullició) abans de fer l’enllaç.

  Com a seguretat és recomanable posar abraçaderes a les conexions per evitar possibles pèrdues d’aigua en un futur. Si hi ha regulador de pressió és possible que no faci falta posar abraçaderes però sempre serà convenient tenir-ne algunes per si de cas. Durant l’estiu la calor dilata les tuberies i poden sorgir problemes.

  Els conectors de tuberia de microtub cal fer un forat a la tuberia, amb un punxó i entrar el conector a pressió.

  Escalfar les tuberies abans de connectar facilita i millora la instal·lació

   

  El punxó ens permetrà perforar la tuberia per connectar goters o microtubs

   

  Castellano
  Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
  Som notícia | Enllaços | Horts i blocs